Konferencja „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”

10 października 2019, Warszawa

10 października 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”. Jej uczestnicy dyskutowali, jak zmienia się dziś biznes pod wpływem społecznych oczekiwań i jakie zadania czekają go w najbliższych latach.  

Konferencję zorganizowali: Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

– W roku 2019 upływa 30 lat od startu transformacji gospodarczej i ustrojowej. W tym czasie biznes w Polsce bardzo się rozwinął i dojrzał. Wzrosły też społeczne oczekiwania wobec przedsiębiorców. Wielu ich interesariuszy uważa dziś, że zysk w gospodarce jest nadal ważny, ale nie powinien być wyłącznym celem przedsiębiorstw. Rewolucja cyfrowa zmienia świat i gospodarkę, ale trzeba też dostrzegać wynikające z niej zagrożenia. Pracownikom już nie chodzi o tworzenie miejsc pracy, ale by były to dobre miejsca pracy. W dodatku wkrótce konkurentami ludzi staną się roboty i sztuczna inteligencja, a to oznacza ogromne zmiany społeczne. Konsumenci z kolei chcą, by firmy robiły zdecydowanie więcej dla ratowania środowiska i naszej planety – powiedział podczas otwarcia konferencji Zbigniew Gajewski, Partner w THINKTANK.

– W działalności firm w Polsce coraz większej wagi i znaczenia nabiera idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Doświadczenia pokazują, że strategiczne wdrażanie CSR umożliwia przedsiębiorstwom osiąganie przewagi konkurencyjne i że jest to najbardziej właściwy sposób reagowania na te potrzeby społeczne, o których jest mowa na dzisiejszej konferencji  – powiedziała w swoim wystąpieniu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Merytorycznym wprowadzeniem do konferencji był panel ekspercki „Co wynika dla biznesu z najważniejszych dziś wyzwań cywilizacyjnych w Polsce i na świecie”. Uczestniczyli w nim: Julia Krysztofiak-Szopa, prezes zarządu Startup Poland; prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii im. Leona Koźmińskiego; dr Jakub Sawulski, kierownik Zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym; dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS i Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Paneliści wskazali na coraz bardziej złożone procesy cywilizacyjne i społeczne zachodzące wokół biznesu. Kryzys klimatyczny, rewolucja cyfrowa, starzenie się społeczeństw, dekompozycja globalnego ładu gospodarczego, ogólne poczucie niepewności w świecie – to najważniejsze z wielu wyzwań, przed którymi stoi dziś ludzkość. Biznes nie może od nich uciec. Musi szukać właściwych odpowiedzi razem ze swoimi interesariuszami.

Ważnym elementem konferencji były warsztaty w trzech grupach problemowych: 1. wyzwania klimatyczne, 2. wyzwania wynikające z rewolucji cyfrowej, 3. wyzwania na rynku pracy. Ich uczestnicy wypracowali konkretne rekomendacje dla biznesu w sprawie jego społecznego zaangażowania w najbliższych latach. Rekomendacje te mają też być brane pod uwagę w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy MIiR. Więcej na ten temat napiszemy w grudniowym wydaniu magazynu THINKTANK.

W panelu biznesowym podsumowującym konferencję udział wzięli Dominika Bettman, prezes Siemens Polska i Forum Odpowiedzialnego Biznesu;  Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w Philips Polska; Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG, prezes Fundacji Nienieodpowiedzialni;  Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte; Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Zdaniem panelistów wyzwania społeczne i cywilizacyjne stojące obecnie przed biznesem sprawiają, że musi on  przejść poważną transformację. W kolejnych dekadach firmy powinny odejść od paradygmatu zysku jako jedynego celu ich istnienia. Muszą się otworzyć na potrzeby społeczne, dostrzec inne niż dotąd wartości i dzięki temu  stawać się częścią wspólnoty społecznej, a nie tylko rynku.

W konferencji poza liderami biznesu wzięli udział przedstawiciele administracji, ambasad, organizacji pozarządowych, zawiązków zawodowych oraz eksperci.

Konferencja była elementem projektu THINKTANK „30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie, co dalej?”. Całemu projektowi patronuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ważnym elementem programu konferencji było wręczenie dyplomów firmom – zwycięzcom rankingu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking zorganizował THINKTANK we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Po 90 projektów ogólnopolskich oraz lokalnych nominowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu  przy współpracy Akademii Rozwoju Filantropii, a wyboru po 30 najlepszych projektów dokonało grono jurorskie składające się z uznanych ekspertów CSR.

Partnerami konferencji byli:

  • Provident
  • Siemens
  • Philips Polska
  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
  • Global Compact Network Poland 
  • Stowarzyszenie Rota.  

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top