Przebranżowienie Polaków to wyzwanie dla HR

11.11.2023 | Review nr 48

Home 5 THINKTANK REVIEW 5 Review nr 48 5 Przebranżowienie Polaków to wyzwanie dla HR


Artykuł opublikowano 07.11.2023

 

Większość Polaków jest zadowolona z obecnej pracy, jednak ponad połowa rozważa zmianę ścieżki kariery. Dlaczego tak się dzieje i które sektory przyciągają ich uwagę?

W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, zrozumienie motywacji i barier Polaków w kontekście zmiany branży jest kluczowe dla specjalistów HR. Aby skutecznie przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy muszą dostosować się do tych potrzeb i wyzwań.

 

W sumie – zadowoleni

Aż 71% badanych pozytywnie ocenia swoją sytuację zawodową.  Dla wielu Polaków, stabilność zatrudnienia jest kluczem do zadowolenia zawodowego. Aż 84% pracowników czuje, że ich zatrudnienie jest stabilne. Co więcej, trzy na cztery osoby tłumaczą to pewnością swoich kwalifikacji, znaczeniem posiadanych umiejętności i niemożnością  automatyzacji ich pracy. To pokazuje, jak ważne jest dla Polaków poczucie wartości i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Decyzja o pozostaniu w obecnej branży wynika zazwyczaj z pasji. Aż 64% Polaków kocha to, co robi, a 43% ceni sobie stabilność zatrudnienia. Te liczby pokazują, że choć wiele osób rozważa zmianę branży, wielu innych jest zadowolonych z obecnej ścieżki kariery. Mężczyźni częściej niż kobiety dostrzegają swoją mocną pozycję w branży, co może wynikać z kulturowych oczekiwań lub realnych nierówności w miejscu pracy. Różnica międzypłciowa jest szczególnie widoczna w subiektywnym poczuciu rozpoznawalności i mocnej pozycji w branży.

Kwestia wysokości zarobków zajmuje trzecie miejsce wśród powodów pozostawania w obecnej branży, podczas gdy ten sam argument jest najważniejszym czynnikiem determinującym gotowość zmiany branży.

 

 width= 

Jednak zmiana?

Chociaż wielu Polaków jest zadowolonych ze swojej obecnej ścieżki kariery, ponad połowa (56%) rozważa zmianę branży.  Aż 57% Polaków wskazuje niezadowalające zarobki jako główny powód rozważania zmiany branży zawodowej. Jednak nie tylko kwestie finansowe skłaniają Polaków do szukania innej pracy. Złą atmosferę jako powód wskazuje 19% badanych, a brak poczucia stabilności zatrudnienia to problem dla łącznie 31%. Aspekty relacyjne, takie jak relacje z przełożonymi (11%) i współpracownikami (6%), również odgrywają znaczącą rolę.

Warto zwrócić uwagę, że trudność w znalezieniu pracy lub jej utrata stanowiły powód rozważania zmiany branży dla 12-14% osób. Z tych danych jasno wynika, że oprócz wynagrodzenia, aspekty interpersonalne i stabilność zatrudnienia są kluczowymi czynnikami wpływającymi na decyzje zawodowe Polaków.

 

Praca zdalna: błogosławieństwo czy klątwa?

W dobie cyfryzacji i globalizacji, praca zdalna stała się normą dla wielu. Dla 13% badanych konieczność pracy stacjonarnej jest powodem do zmiany branży, podczas gdy dla 8% to praca zdalna stanowi przeszkodę. W obliczu pandemii COVID-19 i rosnącej popularności pracy zdalnej, te dane pokazują, że dla wielu pracowników elastyczność w miejscu pracy stała się kluczowym czynnikiem decyzyjnym.

Kobiety częściej obawiają się trudności w znalezieniu pracy oraz niedopasowania godzin pracy. Mężczyźni natomiast obawiają się automatyzacji swojej pracy. Warto zwrócić uwagę, że kobiety częściej niż mężczyźni dostrzegają potencjalne bariery w zmianie branży, co może wskazywać na potrzebę bardziej spersonalizowanych strategii rekrutacyjnych w branży IT.

 

Wyzwania branży IT

Aż połowa badanych, którzy są otwarci na zmianę pracy, myśli o branży IT. Choć przyciąga uwagę wielu Polaków, jednak nie jest postrzegana jako łatwo dostępna. Aż 48% uważa, że wejście do niej jest trudne.

68% badanych twierdzi, że aby podjąć pracę w sektorze informatyki i nowych technologii potrzebne są zdolności matematyczne. 42% Polaków uważa, że kluczem do sukcesu w tej branży są studia infor­matyczne. Jednak większość (58%) nie widzi takiej potrzeby. Umiejęt­ności miękkie, takie jak zarządzanie sobą w czasie czy radzenie sobie ze stresem, są równie ważne. Te dane pokazują, że w branży IT liczy się nie tylko wiedza techniczna, ale także umiejętności interpersonalne i zdolność do adaptacji.

Znajomość języków obcych, umiejętność zarządzania sobą w czasie oraz radzenie sobie ze stresem to kluczowe kompetencje w branży IT, wskazywane przez 76-79% badanych. Umiejętności związane z pracą w zmiennych warunkach oraz kompetencje przywódcze również odgrywają ważną rolę.  Te dane podkreślają, że w dynamicznie zmie­niającej się branży IT, umiejętności miękkie stają się równie ważne jak techniczne.

Rozważania na temat zmiany branży na branżę IT u 35% osób znalazły już odzwierciedlenie w rzeczywistych działaniach przybliżających do realizacji tego celu. Zainteresowani podejmują pierwsze działania w różnych obszarach. Najbardziej popularne z nich to próby zrozumienia nowej branży i rynku pracy z nią związany (ponad 70% badanych), poszerzenie wiedzy i umiejętności z branży IT poprzez krótkie formy edukacji (66%) oraz korzystanie z materiałów dostępnych on-line (86%). Dodatkowo, 58% badanych stara się zrozumieć swoje indywidualne potrzeby, cele i planowaną ścieżkę rozwoju zawodowego.

 

Tekst powstał na bazie raportu „Reskilling oczami Polaków”, wydanego przez Instytut Reskillingu (https://reskilling.pl/) powołany przez THINKTANK, Future Collars – szkołę kompetencji cyfrowych (futurecollars.com) i Amazon. Publikacja jest do pobrania tu: https://reskilling.pl/raporty/

Raport został opracowany na podstawie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego latem 2023 roku na próbie dorosłych Polaków w wieku 30-59 lat. Zostało zrealizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Próba była zróżnicowana pod względem wielkości i miejsca zamieszkania (wszystkie województwa w Polsce). Uczestnicy reprezentowali różny wiek i poziom edukacji,  przy czym 51% osób miało wykształcenie wyższe, co siódmy był informatykiem lub pracował w sektorze pokrewnym. Badanie przeprowadziła dr hab. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.