Wyzwania i szanse rozwojowe małopolskich MŚP na rynku krajowym

 


Wyzwania i szanse rozwojowe małopolskich MŚP na rynku krajowym to raport opracowany przez zespół ekspercki Ośrodka THINKTANK pod kierunkiem Zbigniewa Gajewskiego. Jest on częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Raport identyfikuje bariery i możliwości rozwoju małych i średnich firm z Małopolski w kontekście przyjętych w tym województwie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Wyzwania i szanse rozwojowe małopolskich MŚP na rynku krajowym 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top